Obrada podataka

Primer 4


Odrediti pomoću Porterovog solarnog diska heliografske koordinate pega sa donjeg crteža, koristeći podatke za Po, Bo i Lo iz primera 2.

Korekcija vrednosti za Y

d Bo 0 1 2 3 4 5 6 7
0.0 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12
0.1 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12
0.2 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12
0.3 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12
0.4 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11
0.5 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.08 0.11
0.6 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.10
0.7 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.09
0.8 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.07
0.9 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Pomoću Porterovog diska se dobijaju vrednosti za X, Y i d.

Pega 1 Pega 2 Pega 3 Pega 4
X = 0.68
Y = – 0.09
d = 0.69
X = – 0.75
Y = 0.35
d = 0.83
X = – 0.17
Y = 0.1
d = 0.19
X = 0.26
Y = 0.34
d = 0.42

Na osnovu datih formula i gornje tabele dobija se heliografska širina:

Pega 1 Pega 2 Pega 3 Pega 4
sin b = Y + korekcija
sin b = – 0.09 + 0.095
sin b = 0.005
b = 0°.3
sin b = Y + korekcija
sin b = – 0.35 + 0.06
sin b = – 0.29
b = – 16°.9
sin b = Y + korekcija
sin b = 0.1 + 0.12
sin b = 0.22
b = 12°.7
sin b = Y + korekcija
sin b = 0.34 + 0.11
sin b = 0.45
b = 26°.7

Heliografska dužina se dobija na sledeći naćin:

Pega 1 Pega 2 Pega 3 Pega 4
sin l = X sec b
sin l = 0.68 x 1.00001
sin l = 0.68001
l = 42°.8
sin l = X sec b
sin l = – 0.75 x 1.04514
sin l = – 0.78386
l = – 51°.6
sin l = X sec b
sin l = – 0.17 x 1.02508
sin l = – 0.17426
l = – 10°.0
sin l = X sec b
sin l = 0.26 x 1.11936
sin l = 0.29103
l = 16°.9

i najzad, za dužinu se dobija:

Pega 1 Pega 2 Pega 3 Pega 4
l = l + Lo
l = 42°.8 + 251°.9
l = 294°.7
l = l + Lo
l = – 51°.6 + 251°.9
l = 200°.3
l = l + Lo
l = – 10°.0 + 251°.9
l = 241°.9
l = l + Lo
l = 16°.9 + 251°.9
l = 268°.8

Obrada podataka