Obrada podataka

Primer 2


Sunce je posmatrano 6. septembra 1980. godine u 10 časova TU. Odrediti pomoću ortografske mreže koordinate pega sa donjeg crteža, ako je crtež dobijen terestričkim durbinom projekcijom na ekran. Uzeti da je Po = 22°.4; Bo = 7°.2 i Lo = 251°.9.
Heliografske koordinate su:

Pega 1: b = – 0.5°; l = 295°
Pega 2: b = – 17°; l = 200°
Pega 3: b = 13°; l = 242°
Pega 4: b = 27°; l = 268°